Het Woord van de maand

Hallo allemaal,
 
Gegroet in de naam van onze Heer en heiland our Lord Jesus,
 
Hierbij het verslag van de samenkomst van 13 Juni 2012.

Heer, U bent de Allerhoogste. Door U te aanbidden, te prijzen, te lofzingen
en te eren en veel met U om te gaan kunnen we standhouden in deze wereld.
U bent bij ons, in U zijn wij vrij. Opwekkinglied 717 (Wees stil mijn ziel)
en 693 (U bent de vaste grond)

Matteus 10: 16-23 wordt voorgelezen:
16 Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven.
Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.
17 Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je
geselen in hun synagogen. 18 Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid
aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan
van hen en de heidenen. 19 Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet
bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen.
Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven.
20 Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van
jullie Vader die in jullie spreekt. 21 De ene broer zal de andere uitlevere
n om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen,
en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen.
22 Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam;
maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. 23 Wanneer ze jullie
vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie:
voor je in elke stad van Israƫl bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn.

Dan komt een andere broeder met overdenkingen. De Heer helpt ons de donkere
nacht door. Verder komt opwekkingslied 717 opnieuw naar voren...
Vredevorst vernieuw, een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen...
Ondertussen wordt er zachtjes op de achtergrond de piano gespeeld op het ritme
van Psalm 51..Create in me a clean heart...and renew a right spirit within me.
David, de vroegere koning van Israel had enorm veel respect en ontzag voor mensen
die door God gezalfd waren (Koning Saul, Nathan en Samuel de profeten).
Ondanks dat Saul veel slecht deed en hem probeerde te vermoorden,
wilde David Gods gezalfde niet vermoorden. In plaats daarvan bad hij tot God voor wijsheid om aan God over te laten wat van God is, in plaats van het heft in eigen handen te nemen. Ook wij dienen op God te vertrouwen dat HIJ het recht zal handhaven.

Een zuster levert vervolgens een bijdrage. Voordat ik de Heer kende, heeft Hij
mij als eerste gekozen. Daarna wachtte Hij totdat ik naar Hem toekwam. Hij vraagt
mij om Zijn weg te wandelen en ik mag alles wat in mij zit met Hem delen.
Als ik de vijand op mijn weg aantref zou ik dit niet zelf proberen op te lossen,
want die vijand is tegen mijn Vader en hij probeert mij tegen te houden.
Alleen zou ik het niet kunnen en daarom is het zo belangrijk dat ik dicht bij mijn
Vader blijf zodat ik de weg tot Hem niet kwijtraak, want Hij is de almachtige.
Hij heeft mij gemaakt, Hij is vol van liefde en Hij biedt echte vrijheid.
Zie 1 Korintiers 13: 4-7
4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst,
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,
ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet
over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze,
alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

Een andere zuster verteld verder; De Heer is in al je beproevingen. Verootmoedig je
voor God. Opwekkingslied 549 - Ik kniel neer en belijd. Alles is genade.
Vertrouw op God met heel je hart en vertrouw op eigen inzicht niet.

De Heer legt belangrijke zaken op het hart van de gemeente:

Waarom zou Ik veranderd zijn? Ik wil nog steeds de Grootste en Hoogste eer
zijn in je leven. Ik ben God, de Allerhoogste Heer, Heer der Heerscharen,
Koning der Koningen, Schepper van het heelal.
Zou iets Mij te wonderbaarlijk zijn in zorg voor jullie?
Mijn liefde is trouw, ik zal jullie nooit begeven of verlaten.
Maak spoed met je hart te reinigen. Zorg dat je rein bent en denk aan de
genade die Ik uitstort over Mijn volk. Wees niet bedroefd als niet alles lukt
wat je wilt doen voor Mij, dit is genade, dat je steeds terug kan komen.
Neem wel ernst met je heiliging. Aanbid Mij met heel je hart.
U bent waardig Heer!

Waar is Mijn gemeente? STA OP EN PRIJS MIJN NAAM.
Ik zal jullie beschermen tegen wat komen gaat.
Wees één in hart, ziel en geest. Leg neer alle lasten en
vertrouw op Mij. Ik ben Liefde. Ik ben meer dan rijkdom en meer dan macht.
Verwacht MIJ, want Ik kom.

Psalm 40 vers 5:
5 Gelukkig de mens
die vertrouwt op de HEER
en zich niet keert tot hoogmoedigen,
tot hen die verstrikt zijn in leugens.

Een lieve zus zit tot slot met opwekking 155 in haar hart:

Hij is de Almachtige,
Hij is de Waarachtige,
Hij is alles in al,
die was, die is en komen zal...


Met broedergroet,
Roel van de Kerkhof

 

Links naar eerdere Woorden van de Maand:
Woord 12 April 2012
Woord 11 November 2010